operacja w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania o których mowa
w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
na realizację operacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 roku2, tj. mieszczących się w zakresie grupy operacji modernizacyjnych – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/20141

Całkowita kwota projektu to 271 688,55 zł brutto

Koszt kwalifikacyjny: 220 885,00 zł

Dotacja z PO „Rybactwo i Morze” 110 442,50 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych

W ramach projektu został zakupiony:

ciągnik marki URSUS-C362 o mocy 92KM  z napędem na dwie osie , kosiarka wysięgnikowa 6,5m , przyczepa rolnicza jednoosiowa, ciężka brona polowa 5,5m , brona talerzowa.